SÄÄNNÖT


SUOMEN JALOKIVIHARRASTAJAIN YHDISTYS RY.
PATENTTI- JA REKISTERIHALLITUKSEN VUONNA 2002 VAHVISTAMAT SÄÄNNÖT


 

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Suomen Jalokiviharrastajain Yhdistys ry. Näissä säännöissä sitä kutsutaan Yhdistykseksi. Sen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko maa.

2 § TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoitus on olla jalo- ja korukivistä sekä muista mineraaleista, niiden keräilystä, hionnasta tai muusta edellisiin liittyvistä asioista kiinnostuneiden henkilöiden yhdyssiteenä, työskennellä jalo- ja korukivihiontatietojen ja -taitojen kehittämiseksi, edistää hyvää yhteishenkeä ja yhteenkuuluvuutta jäsenkuntansa keskuudessa, sekä huolehtia jäsentensä yhdistyksen toimintaan liittyvistä yhteisistä eduista.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi Yhdistys harjoittaa koulutus-, valistus- ja julkaisutoimintaa, tukee tutkimustoimintaa, kehittää ja hankkii jalo- ja korukivihionnassa tarvittavaa välineistöä, järjestää kokouksia, kursseja, juhlia, näyttelyjä, messuja sekä retkiä, antaa lausuntoja, hoitaa yhteyksiä viranomaisiin ja ylläpitää kanssakäymistä vastaavien ulkomaisten järjestöjen kanssa.

3 § JÄSENEKSI HAKEMINEN JA JÄSENYYS

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jalo- ja korukivistä sekä muista mineraaleista, niiden keräilystä, hionnasta tai näihin liittyvistä asioista kiinnostunut henkilö, jonka hallitus yksimielisesti hyväksyy kirjallisesta hakemuksesta, ja joka sitoutuu noudattamaan Yhdistyksen sääntöjä ja päätöksiä sekä yhdistyslakia.

Hallitus ei ole velvollinen perustelemaan Yhdistyksen ulkopuolisille päätöstään olla ottamatta henkilöä Yhdistyksen jäseneksi.

Kunniapuheenjohtajakseen Yhdistys voi kutsua toimintaansa ja tarkoituksiaan erittäin ansiokkaasti edistäneen Yhdistyksen puheenjohtajan.

Kunniajäsenekseen Yhdistys voi kutsua jalo- ja korukivien sekä muiden mineraalien keräilyä, hiontaa tai muuta käsittelyä ansiokkaasti edistäneitä henkilöitä.

Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi kutsuminen edellyttää hallituksen yksimielistä ehdotusta ja päätöksen tekee Yhdistyksen kokous. Kunniapuheenjohtajalla ja kunniajäsenellä on äänioikeus Yhdistyksen kokouksissa.

4 § EROAMINEN JA EROTTAMINEN

Jäsenellä on oikeus erota Yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla eroamisesta Yhdistyksen kokouksessa.

Jäseneltä, joka ei toimi näiden sääntöjen edellyttämällä tavalla, on jättänyt maksunsa suorittamatta tai toiminut Yhdistyksen tarkoitusperien vastaisesti, voi Yhdistyksen hallitus pidättää jäsenoikeudet määräajaksi tai erottaa hänet Yhdistyksestä.

Erotettu jäsen on oikeutettu saattamaan erottamispäätöksen Yhdistyksen kokouksen tutkittavaksi jättämällä tätä koskeva kirjallinen vaatimus Yhdistyksen hallitukselle viimeistään 30 päivän kuluessa erottamispäätöksestä tiedon saatuaan, jolloin Yhdistyksen kokous päättää erottamisesta.

Erottaminen ei poista erääntynyttä jäsenmaksuvelvollisuutta.

5 § JÄSEN- JA LIITTYMISMAKSUT

Jäseniltä perittävän liittymis- ja vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta sekä maksamisajankohdasta ja -tavasta päättää vuosikokous. Jäsenmaksuvelvollisuus ei koske kunniapuheenjohtajaa eikä kunniajäsentä.

6 § HALLITUS, TILINTARKASTAJAT JA TOIMIHENKILÖT

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) muuta jäsentä.

Hallituksen puheenjohtaja valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan ja hänen yhtäjaksoinen toiminta-aikansa voi olla enintään kaksi (2) peräkkäistä toimikautta.

Hallituksen muut jäsenet valitaan kahdeksi (2) vuodeksi kerrallaan siten että puolet jäsenistä on kerrallaan erovuorossa. Hallituksen jäsenenä olo ei vaikuta oikeuteen tulla valituksi puheenjohtajaksi edellä 2 mom:ssa tarkoitetuksi kaudeksi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin toimikaudekseen.

Hallituksen tehtävä on ottaa ja vapauttaa tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajansa tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajansa kutsusta. Hallitus on päätösvaltainen kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään kolme (3) hallituksen muuta jäsentä on paikalla.

Hallituksen valitsemien toimihenkilöiden toimikausi on hallituksen toimikausi jollei vuosikokous ole muuta päättänyt.

Tilintarkastajien toimikausi on kalenterivuosi.

Näitä sääntöjä ensimmäistä kertaa noudatettaessa valitaan puolet hallituksen jäsenistä vuodeksi ja puolet kahdeksi (2) vuodeksi.

7 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat
a) puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja yhdessä, tai
b) puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja jompikumpi yhdessä sihteerin kanssa.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat myös hallituksen tähän tehtävään määräämät hallituksen jäsenet yhdessä jonkun nimenkirjoittajan kanssa.

Vajaavaltainen ei voi toimia Yhdistyksen nimenkirjoittajana.

8 § OHJESÄÄNTÖ

Yhdistyksellä voi toimintaansa varten olla ohjesääntö, joka vahvistetaan Yhdistyksen varsinaisessa kokouksessa. Ohjesäännössä määritellään lain ja näiden sääntöjen asettamissa rajoissa puheenjohtajan, hallituksen ja toimihenkilöiden tehtävät sekä Yhdistyksen toimintaa koskevia käytännön asioita.

9 § TOIMINTA- JA TILIKAUSI

Yhdistyksen toiminta- ja tilivuosi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on jätettävä tilintarkastajille viimeistään kolme (3) viikkoa ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

10 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä helmi-maaliskuun aikana.

Ylimääräisiä kokouksia pidetään kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) Yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti vaatii.

Vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
1. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
2. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
3. Hyväksytään kokouksen työjärjestys.
4. Esitetään Yhdistyksen toimintakertomus, tuloslaskelma ja tase sekä tilintarkastuskertomus.
5. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja rahastonhoitajalle.
6. Päätetään toimenpiteistä, joihin vahvistetun taseen mukainen yli- tai alijäämä antaa aihetta.
7. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, hyväksytään talousarvio ja tähän liittyen päätetään liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudesta ja maksuajoista.
8. Valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja hallituksen erovuorossa olevien tilalle valittavat jäsenet.
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja näille kaksi varahenkilöä.
10. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

11 § ÄÄNIOIKEUS

Äänestyksissä on jokaisella läsnäolevalla jäsenellä yksi (1) ääni. Valtakirjalla ei voi äänestää.

12 § KOKOUSKUTSUT

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava jäsenille viimeistään kymmenen (10) päivää ennen kokousta. Kokouskutsu toimitetaan kirjallisena.

13 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä Yhdistyksen kokouksessa joka on tätä varten koolle kutsuttu. Muuttamisehdotuksen on saatava vähintään kolmeneljäsosan (3/4) kannatus annetuista äänistä.

14 § YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös Yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa (2) Yhdistyksen kokouksessa, joiden väliaika on vähintään kolmekymmentä (30) päivää.

Muutosehdotuksen on saatava molemmissa kokouksissa vähintään kolmeneljäsosan (3/4) kannatus annetuista äänistä. Jos Yhdistys purkautuu, siirtyy sen omaisuus purkautumisesta päättäneen jälkimäisen kokouksen määräämällä tavalla näiden sääntöjen 2 § mukaisiin tarkoituksiin.

15 § YHDISTYSLAKI

Muutoin Yhdistyksen toiminnassa noudatetaan voimassa olevaa yhdistyslakia.